Menu
 • โรงเรียนหนองไผ่
 • Nongphai School
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

เกี่ยวกับโรงเรียน

ทำความรู้จักกับโรงเรียนหนองไผ่

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2507 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากในปีการศึกษา 2506 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ของอำเภอหนองไผ่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาต่อภายในอำเภอ การเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอเมืองมีระยะทางไกลมาก การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งได้ทำหนังสือไปที่อำเภอหนองไผ่ ขอให้อำเภอทำเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2507 โดยมีเงือนไขว่าอำเภอหนองไผ่จะต้องจัดหาที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 35 ไร่ และจะต้องมีอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งอำเภอหนองไผ่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทั้ง 2 ประการได้สำเร็จ ได้จัดสรรที่ดินสำหรับตั้งโรงเรียนเนื้อที่ 80 ไร่ ซึ่งเป็นที่สงวนของกระทรวงมหาดไทย สงวนไว้สำหรับตั้งสถานที่ราชการของอำเภอหนองไผ่

สำหรับอาคารเรียน พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ ร่วมกันจัดงานวันครู (15-17 มกราคม 2507) เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญเดิม) แต่งตั้งให้นายชนินทร์ สุพลพิชิต ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ และบรรจุแต่งตั้ง นายธีรรัตน์ กิจจารักษ์ วุฒิ กศ.ษ. ดำรงตำแหน่งครูตรีโรงเรียนหนองไผ่ อีก 1 คนปีการศึกษา 2507 เปิดทำการเรียนการสอนชั้น ม.ศ.1 ครั้งแรกมีนักเรียน 19 คน ชาย 16 คน หญิง 3 คน นายธีรรัตน์ กิจจารักษ์ เป็นครูประจำชั้น

โรงเรียนหนองไผ่ ได้ขยายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นลำดับ นายชนินทร์ สุพลพิชิต ครูใหญ่นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ในปีการศึกษา 2525 และปีการศึกษา 2527 ตามลำดับ เมื่อโรงเรียนหนองไผ่มีอายุการก่อตั้งครบ 20 ปี คณะศิษย์เก่าและครู-อาจารย์ โรงเรียนหนองไผ่ ได้จัดหาทุนตั้งมูลนิธิ “อาจารย์ชนินทร์ สุพลพิชิต” เพื่อนำดอกผลเป็นการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่สืบไป

about
about

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนหนองไผ่
อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ
(กำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย)

สัญลักษณ์โรงเรียนหนองไผ่ลักษณะเป็นวงกลม 3 ชั้น บรรจตัวอักษร น.ผ. ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียนหนองไผ่อยู่ภายใต้ฉัตร 3 ชั้น หมายถึง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตารับโรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระอุปถัมภ์ ตอนล่างวงกลมมีข้อความว่า "โรงเรียนหนองไผ่" และ "ในพระสังฆราชูปถัมภ์" โค้งตามลักษณะวงกลม

โครงสร้างการบริหาร

ฝ่ายบริหาร ของโรงเรียนหนองไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
about
 • นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
 • ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  about
 • นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  about
 • นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เล่าข่าวโรงเรียนหนองไผ่

  รับสมัครนักเรียนใหม่

  โรงเรียนหนองไผ่ รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับสมัครวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  about

  รับสมัครนักเรียนห้อง SMET Classroom

  โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3

  about

  ปฏิทินวัดผล ม.3 และ ม.6

  กำหนดการ
  9 มีนาคม 2561 ==>ส่งผลการเรียน ม.3 ม.6 (ในเวลาราชการ)
  13 มีนาคม 2561 ==>ส่งผลการเรียน ม.1,2,4,5(ในเวลาราชการ)
  14-18 มีนาคม 2561 ==>ม.3 ม.6 ลงทะเบียนและทำการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
  19-22 มีนาคม 2561 ==>ม.3 ม.6 ทำการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
  22 มีนาคม 2561 ==>ส่งผลการสอบแก้ต้วครั้งที่ 2 (ในเวลาราชการ)
  27 มีนาคม 2561 ==>ประกาศผลสอบแก้ตัว ม.3 ม.6

  about

  ปฏิทินวัดผล ม.1,2,4,5

  กำหนดการ
  1 พฤษภาคม 2561 ==>ประกาศผลสอบ ม.1,2,4,5
  1-8 พฤษภาคม 2561 ==>ทำการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
  9-15 พฤษภาคม 2561 ==>ทำการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
  16 พฤษภาคม 2561 ==>ส่งผลการสอบแก้ตัว ม.1,2,4,5 (ในเวลาราชการ)
  23 พฤษภาคม 2561 ==>ประกาศผลสอบแก้ตัว ม.1,2,4,5
  31 พฤษภาคม 2561 ==>ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

  about

  ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ

  โรงเรียนหนองไผ่เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับ เพชร ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

  about

  กิจกรรมวันมาฆบูชาปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรมปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิธีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน และนักเรียนได้ฝึกทักษะเรื่องคิดวิเคราะห์ในการตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา

  about

  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

  โรงเรียนหนองไผ่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 61 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

  about

  เข้าค่ายยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนหนองไผ่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 61 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

  about

  ดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานวิจัย

  แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์
  เรื่อง งานและพลังงาน
  รายวิชา ฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว30203
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ชุดที่ 7 แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน
  เผยแพร่โดย : นายสุริยา กะวน
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2560
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 598 คน
  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
  กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  หน่วยที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม
  เผยแพร่โดย : นายยุทธนา นาอุดม
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2559
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 751 คน
  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรม
  เรื่อง ลำดับอนุกรม
  รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค33102
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  เล่มที่ 1 เรื่อง ลำดับ
  เผยแพร่โดย : นายนิมิตร ตันติวโรดม
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 867 คน
  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
  เรื่อง คำและชนิดของคำ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1
  เผยแพร่โดย : นายแดนชัย สิงห์สนิท
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2559
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 812 คน
  รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการร่วมมือแบบ STAD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  เผยแพร่โดย : นางสาวนิตยา ชาตินันท์
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2559
  จำนวนผู้เยื่ยมชม :855 คน