Menu
 • โรงเรียนหนองไผ่
 • Nongphai School
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ข่าวประกาศ

ประกาศแจ้งข่าวสารโรงเรียนหนองไผ่ประจำปี 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจ้างสอนคอม

ประกาศวันที่ 14 พ.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูจ้างสอนคอม

ประกาศลงวันที่ 8 พ.ค. 2561

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6
รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 8 พ.ค. 2561
**ให้นักเรียนรับกับครูที่ปรึกษาเดิม**
งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียน SMET ปีการศึกษา 2561

ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2561

โครงสร้างการบริหาร

ฝ่ายบริหาร ของโรงเรียนหนองไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
about
 • นายพัชริน ภู่ชัย
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  about
 • นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เล่าข่าวโรงเรียนหนองไผ่

  รับสมัครนักเรียนใหม่

  โรงเรียนหนองไผ่ รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับสมัครวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  about

  รับสมัครนักเรียนห้อง SMET Classroom

  โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3

  about

  ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ

  โรงเรียนหนองไผ่เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับ เพชร ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

  about

  กิจกรรมวันมาฆบูชาปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรมปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิธีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน และนักเรียนได้ฝึกทักษะเรื่องคิดวิเคราะห์ในการตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา

  about

  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

  โรงเรียนหนองไผ่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 61 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

  about

  เข้าค่ายยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนหนองไผ่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 61 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

  about

  ดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานวิจัย

  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
  ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
  ตามแนวคิด เทคนิค KWL PLUS
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  เล่มที่ 3 เรื่อง COOL RECOMMEND IN KHAO KHO
  เผยแพร่โดย : นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2561
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 284 คน
  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างหลักไวยากรณ์
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ชุด Part of speech
  เล่มที่ 6 เรื่อง Adjectives
  เผยแพร่โดย : นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 314 คน
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
  รายวิชา ง30242 สื่อและระบบมัลติมีเดีย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ชุดที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของสื่อและระบบมัลติมีเดีย
  เผยแพร่โดย : นางทาริกา วงศ์แก้ว
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 475 คน
  แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์
  เรื่อง งานและพลังงาน
  รายวิชา ฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว30203
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ชุดที่ 7 แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน
  เผยแพร่โดย : นายสุริยา กะวน
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2560
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 598 คน
  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
  กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  หน่วยที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม
  เผยแพร่โดย : นายยุทธนา นาอุดม
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2559
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 751 คน
  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรม
  เรื่อง ลำดับอนุกรม
  รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค33102
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  เล่มที่ 1 เรื่อง ลำดับ
  เผยแพร่โดย : นายนิมิตร ตันติวโรดม
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 867 คน
  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
  เรื่อง คำและชนิดของคำ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1
  เผยแพร่โดย : นายแดนชัย สิงห์สนิท
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2559
  จำนวนผู้เยื่ยมชม : 812 คน
  รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการร่วมมือแบบ STAD
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  เผยแพร่โดย : นางสาวนิตยา ชาตินันท์
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2559
  จำนวนผู้เยื่ยมชม :855 คน

  สถิติการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

  สถิติการรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันที่
  ในเขตพื้นที่
  ทั่วไป
  รวม
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ชาย
  หญิง
  รวม
  25 มีนาคม 61
  75
  86
  161
  21
  37
  58
  219
  26 มีนาคม 61
  59
  59
  118
  26
  31
  57
  175
  27 มีนาคม 61
  22
  19
  41
  7
  3
  10
  51
  28 มีนาคม 61
  8
  5
  13
  4
  3
  7
  20
  รวม
  164
  169
  333
  58
  74
  132
  465

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  วันที่
  วิทย์-คณิต
  คณิต-อังกฤษ
  อังกฤษ-จีน
  รวม
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ม.3 หนองไผ่
  23
  110
  133
  38
  69
  107
  16
  40
  56
  296
  25 มีนาคม 61
  18
  9
  27
  2
  5
  7
  2
  0
  2
  36
  26 มีนาคม 61
  17
  10
  27
  9
  3
  12
  2
  4
  6
  45
  27 มีนาคม 61
  6
  23
  29
  5
  9
  14
  0
  3
  3
  46
  28 มีนาคม 61
  1
  1
  2
  2
  0
  2
  1
  0
  1
  5
  รวม
  65
  153
  218
  56
  86
  142
  21
  47
  68
  428