+
                                               บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ      โรงเรียนหนองไผ่   สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ที่    กป ............/.....................                     วันที่ เดือน พ.ศ.
เรื่อง     ขออนุมัติเงินยืม

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
        ด้วยข้าพเจ้า (1) ตำแหน่ง (2)
ได้รับคำสั่งที่ (3) เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการหรือเดินทางไปราชการ
เรื่อง (4) ในระหว่างวันที่ (5)
(6) ซึ่งการจัดกิจกรรมตามโครงการหรือเดินทางไปราชการ
ดังกล่าวต้องใช้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (7) บาท
มีความประสงค์จะยืมเงินจาก (8)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ(9)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายการ
จำนวนเงิน
หมายเหตุ (1) ให้ทำ 2 ชุด เมื่อได้รับเงินยืมแล้ว ให้หน่วยงานจ่ายเงินยืม      (2) ให้เก็บคนละชุด
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3