สัญญาเงินยืมเลขที่ (1)
ส่วนที่ 1 แบบ 8708    
จำนวนเงิน(2) บาท
วันที่(3)     
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ที่ทำการ ....... โรงเรียนหนองไผ่ ..............    

 วันที่ (4) เดือน พ.ศ.     
เรื่อง     ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
        ตามคำสั่ง/บันทึกที่ (5) ลงวันที่(6) ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า(7) ตำแหน่ง (8)  
สังกัด(9)
พร้อมด้วย(10)
เดินทางไปปฏิบัติราชการ (11)
โดยออกเดินทางจาก
บ้านพัก สำนักงาน ประเทศไทย   ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.   เวลา น.
และกลับถึง
บ้านพัก สำนักงาน ประเทศไทย   ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.   เวลา น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ วัน ชั่วโมง
        ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      สำหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง      ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท........................................
จำนวน วัน รวม บาท      
2. ค่าเช่าที่พักประเภท....................................................
จำนวน วัน รวม บาท      
3. ค่าพาหนะ
รวม บาท      
4. ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม บาท      
 
รวมเงินทั้งสิ้น บาท      
หมายเหตุ (โปรดระบุรายละเอียดในการไปราชการ)
 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3