Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
27/28
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20261
การปลูกไม้ตัดดอก
26/24
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ เกษตรกรรม
3
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
26/26
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้องเรียน ม.1/6
4
ง20275
ขนมไทย 2
28/28
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง20281
ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี
26/16
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง20285
การตัดกางเกงอย่างง่าย
26/21
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
26/26
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารกิจจา 1
8
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
26/26
นายพโยธร ผลพูน อาคารหัตถา 2
9
ง20294
งานสำนักงาน
26/26
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน ม.1/7
10
ง20295
งานประดิษฐ์
26/26
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.1/8
11
ศ20216
อังกะลุง
26/26
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
12
ท21202
การอ่าน 2
26/26
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องเรียน ม.1/2
13
ค20202
คณิตศาสตร์
26/26
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องเรียน ม.1/3
14
อ20202
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 2
26/26
นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา ห้องเรียน ม.1/4
ลงทะเบียนแล้ว : 351 คน