Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
22/20
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20262
การปลูกไม้ประดับ
22/13
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
3
ง20269
การผลิตพันธุ์ไม้
22/20
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้องเรียน ม.2/6
4
ง20275
ขนมไทย 2
22/20
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง20282
ดอกไม้กระดาษย่น
22/14
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง20278
งานใบตอง 1
22/20
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
22/19
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารกิจจา 1
8
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
22/20
นายพโยธร ผลพูน อาคารหัตถา 2
9
ง20294
งานสำนักงาน
22/22
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน ม.2/7
10
ง20296
งานเย็บปักด้วยมือ
22/21
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.2/8
11
ศ20218
ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด
22/20
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
12
ศ20224
กีตาร์
22/20
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
13
ศ20214
ออกแบบ
22/21
นายธีรวัฒน์ พันแสง ห้องเรียน ม.2/5
14
ศ20208
จิตรกรรม
22/21
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 2
15
ท22202
การเขียน 2
22/20
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องเรียน ม.2/2
16
ค20204
คณิตศาสตร์
22/21
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องเรียน ม.2/3
17
อ20204
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 4
22/22
นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ ห้องเรียน ม.2/4
ลงทะเบียนแล้ว : 334 คน