Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
24/24
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20263
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
24/22
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ เกษตรกรรม
3
ง20269
การผลิตพันธุ์ไม้
24/22
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้องเรียน ม.3/7
4
ง20275
ขนมไทย 2
24/23
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง20283
สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ
24/23
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง20289
กระโปรงวัยรุ่น
24/22
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
24/24
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารกิจจา 1
8
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
24/16
นายพโยธร ผลพูน อาคารหัตถา 2
9
ง20294
งานสำนักงาน
24/23
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน ม.3/8
10
ง20297
การประดิษฐ์ของชำรวย
24/24
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.3/9
11
ศ20227
กลองชุด
24/22
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
12
ท23202
วรรณกรรมท้องถิ่น
26/28
นางสายรุ้ง นิลมูล ห้องเรียน ม. 3/3
13
ค20206
คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
24/28
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องเรียน ม.3/4
14
อ20206
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 6
24/22
นางอรธีรา บุญช่วย ห้องเรียน ม.3/5
ลงทะเบียนแล้ว : 323 คน