Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
17/17
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30264
การปลูกพืชสมุนไพร
17/17
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้องเรียน ม.4/4
3
ง30294
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
17/11
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
4
ง30296
บาริสต้า 1
18/15
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.4/5
5
ง30284
งานสม๊อค
17/5
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง30288
ศิลปะการจับจีบผ้าประดับ
17/12
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง30298
การบัญชี 1
18/17
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน ม.4/6
8
ศ30208
จิตรกรรม
17/20
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 2
9
ศ30236
การแต่งกายเพื่อการแสดง
17/17
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์
10
ง30276
ขนมอบ 2
17/10
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
ลงทะเบียนแล้ว : 141 คน