Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
9/9
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30273
การจัดสวน
8/8
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้องเรียน ม.5/4
3
ง30276
ขนมอบ 2
10/10
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
4
ง30290
สนุกกับโครงงาน
8/8
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
5
ง30299
ช่างไม้ครุภัณฑ์
8/8
นายพโยธร ผลพูน อาคารหัตถา 2
6
ง30296
บาริสต้า 1
8/0
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.5/5
7
ง30298
การบัญชี 1
9/9
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน ม.5/6
8
ศ30206
กีตาร์
8/8
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
9
ศ30222
เครื่องเป่าไทย
8/8
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
10
ศ30216
ช่างเขียนภาพการ์ตูน
9/9
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
11
ศ30234
การแสดงพื้นเมือง
8/8
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์
ลงทะเบียนแล้ว : 85 คน