Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
14/13
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30283
ดอกไม้ผ้า
14/12
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
3
ง30289
เสื้อผ้าแบบง่าย
14/12
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
4
ง30292
ช่างประกอบตู้ลำโพง
14/15
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
5
ง30293
ฝึกฝีมือ
14/17
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
6
ง30298
การบัญชี 1
14/13
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน ม.6/4
7
ศ30228
คีย์บอร์ด
14/14
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
8
ศ30224
อังกะลุง
14/14
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
ลงทะเบียนแล้ว : 110 คน