Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.1) นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์ 18/ 18 ห้องสุขศึกษา พลศึกษา
2
ออนไลน์
ปิงปอง(ม.1) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี 19/ 18 อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
ออนไลน์
วัฒนธรรมไทย นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ 18/ 17 ห้อง ม.3/3
4
ออนไลน์
ยุวพุทธ นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ 18/ 18 ธนาคารโรงเรียน
5
ออนไลน์
ศัพท์ให้ละเอียด นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา 18/ 17 หน้าห้องกลุ่มสาระต่างประเทศ
6
ออนไลน์
ดุริยางค์ นายชินกร โสมภา 18/ 18 ห้องดนตรีสากล
7
ออนไลน์
ดุริยางค์ นายรชฏ แก้วเกิด 18/ 19 ห้องดนตรีสากล
8
ออนไลน์
นันทนาการ นางสุกัญญา ตันติวโรดม 18/ 18 อาคารภักษา
9
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด 18/ 17 ห้องนาฏศิลป์ (4301)
10
ออนไลน์
ตนตรีหรรษา นางกุมารี ทับทิมหล้า 18/ 17 ห้องดนตรีไทย (4308)
11
ออนไลน์
ไม้ดอกไม้ประดับ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ 18/ 18 ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ
12
ออนไลน์
ไม้ดอกไม้ประดับ นางโรจนา มาคาน 18/ 19 ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ
13
ออนไลน์
นักสำรวจ นางสายรุ้ง นิลมูล 21/ 21 โรงอาหารใหม่
14
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์กับอาเซียน นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว 18/ 16 ห้องคอมพิวเตอร์ 4201
15
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นางสาวอังศณา ราศรี 19/ 19 ห้องคอมพิวเตอร์ 4201
16
ออนไลน์
เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง นางสาวกมลวรรณ อิงขนร 18/ 15 หน้าห้องสมุด
17
ออนไลน์
โอริกามิ นางสาววลัยพร คำแพง 18/ 18 โรงอาหาร
18
ออนไลน์
โครงงานวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา วันสาร 18/ 16 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1
19
ออนไลน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน นายชวุฒิ มากมิ่ง 18/ 17 ห้อง ม.2/4
20
ออนไลน์
นักกวีน้อย นางสาวเจริญ ผลฉัตร 18/ 9 ห้องม1/1
21
ออนไลน์
ภาษาพาสนุก นางเริงฤดี โสภาไชย 18/ 17 ห้องจิตตะ
22
ออนไลน์
A-Math (เกมสมการคณิตศาสตร์) นายเฉลิมชัย พันแนบ 18/ 18 ห้องคณิตศาสตร์ ชั้น1 อาคารพราวภัสสร
23
ออนไลน์
เฮฮาภาษาอังกฤษ นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ 18/ 13 ห้อง ม.2/5
24
ออนไลน์
Mathermatics นางสาววรวลัญช์ ทองโคตร 18/ 7 ห้องคณิตศาสตร์
ทั้งหมด 396 คน / ลงทะเบียนแล้ว 400 คน / เหลือ -4 คน