Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ
สมัคร
สถานที่เรียน
ดู รายชื่อ
1
A201
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.2) นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
15
15
ห้องสุขศึกษา พลศึกษา
2
A202
ปิงปอง(ม.2) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
14
14
อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
A203
หนองไผ่ไฝ่ความดี นางกรรณิการ์ หัสนัย
32
27
ห้องจริยธรรม
4
A204
ภาษาไทย นางกุลปราณีต คงเกิด
22
20
ห้อง ม.2/3
5
A205
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด
10
10
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
6
A206
เศรษฐกิจพอเพียง นายนิรุตต์ มูลสี
21
21
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
7
A207
วิทยาศาสตร์รอบตัว นางสาวศิริประภา ชูเชิด
22
20
ห้อง ม.2/1
8
A208
ท่องโลกกว้าง นายศุภชัย อานพรหม
22
22
ห้อง ม.2/7
9
A209
ภาษาอังกฤษ นางสาวนิภาพร วันแต่ง
21
22
ซุ้มรื่นเริงรมย์
10
A210
รักอ่านผสานศิลป์ นางอรสา เสาโกมุท
22
14
ห้อง ม.2/4
11
A211
โปรแกรมเมอร์น้อย นายพงศกร พรมมาก
22
22
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
12
A212
คลีนิคภาษาอังกฤษ นางอรธีรา บุญช่วย
25
21
ห้อง ม.3/7
13
A213
คณิตหรรษา นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน
24
20
ห้อง ม.2/2
14
A214
English Clup นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
21
18
ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
15
A215
ห้องสมุด นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ
22
21
ห้องสมุด
16
A216
ศิลปินน้อย นายธีรวัฒน์ พันแสง
24
22
ห้องกิจจา 2
17
A217
เซปักตะกร้อ(ม.2) นายพโยธร ผลพูน
16
14
สนามตะกร้อ
18
A219
คณิตคิดลัด นายบัณฑิต พวงดอกไม้
28
26
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
19
A220
เรียนรู้AEC นางกัญญา หมื่นชนะ
20
19
ห้องAEC