Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ
สมัคร
สถานที่เรียน
ดู รายชื่อ
1
A301
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.3) นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
18
17
ห้องสุขศึกษา พลศึกษา
2
A302
ปิงปอง(ม.3) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
17
17
อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
A303
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด
16
16
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
4
A304
English Clup นางนิภา หินสุภาพ
20
20
ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5
A305
วิทยาศาสตร์กับความงาม นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
19
16
ห้อง 2106
6
A306
วิทยาศาสตร์เพลิดเพลิน นางเพ็ญประภา นาราศรี
19
19
ห้องวิทย์ ม.3
7
A307
วิทยาศาสตร์ในชีวิต นางสาวจิตรวดี ภัคดีสาร
19
19
ห้อง 2204
8
A308
คอมพิวเตอร์ 108 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
20
20
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
9
A309
การละเล่นพื้นบ้าน นางปรารถนา แจ่มอ่วม
19
19
ห้อง ม.3/9
10
A310
วิทยาศาสตร์แสนกล นางสกุลยา พรมเท้า
20
20
ห้องติวเตอร์
11
A311
วิทย์หรรษา นางสายชล พลสีดา
19
19
ห้อง 2101
12
A312
D.I.Y(DO IT YOURSELF) นางสาวรินญภัช มิไพทูล
20
18
ห้อง ม.3/3
13
A313
อิเล็คทรอนิกส์ นายนะรงค์ ทองน้อย
22
21
ห้อง 2205
14
A314
เรียงร้อยถ้อยคำ นางสาวนิตยา ชาตินันท์
19
14
ม. 3/8
15
A315
ศิลปวัฒธรรมอีสาน นายณรงค์ชัย สีสุข
35
30
ห้องวินัยนักเรียน
16
A316
Play&Leanning Maths นางสาวจิรวดี แก้วมี
35
21
ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17
A317
คณิตศาสตร์น้อย นางสาวน้ำออย วันตา
27
26
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
18
A318
การปักครอสติช นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
18
18
ห้อง 2207
19
A319
เซปักตะกร้อ(ม.3) นายพโยธร ผลพูน
12
9
สนามตะกร้อ