Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ
สมัคร
สถานที่เรียน
ดู รายชื่อ
1
A301
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.3) นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
18
17
ห้องสุขศึกษา พลศึกษา
2
A302
ปิงปอง(ม.3) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
17
17
อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
A303
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด
16
16
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
4
A304
English Clup นางนิภา หินสุภาพ
20
20
ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5
A305
วิทยาศาสตร์กับความงาม นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
19
16
ห้อง 2106
6
A306
วิทยาศาสตร์เพลิดเพลิน นางเพ็ญประภา นาราศรี
19
19
ห้องวิทย์ ม.3
7
A307
วิทยาศาสตร์ในชีวิต นางสาวจิตรวดี ภัคดีสาร
19
19
ห้อง 2204
8
A308
คอมพิวเตอร์ 108 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
20
20
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
9
A309
การละเล่นพื้นบ้าน นางปรารถนา แจ่มอ่วม
19
19
ห้อง ม.3/9
10
A310
วิทยาศาสตร์แสนกล นางสกุลยา พรมเท้า
20
20
ห้องติวเตอร์
11
A311
วิทย์หรรษา นางสายชล พลสีดา
19
19
ห้อง 2101
12
A312
D.I.Y(DO IT YOURSELF) นางสาวรินญภัช มิไพทูล
20
19
ห้อง ม.3/3
13
A313
อิเล็คทรอนิกส์ นายนะรงค์ ทองน้อย
22
21
ห้อง 2205
14
A314
เรียงร้อยถ้อยคำ นางสาวนิตยา ชาตินันท์
19
14
ม. 3/8
15
A315
ศิลปวัฒธรรมอีสาน นายณรงค์ชัย สีสุข
35
30
ห้องวินัยนักเรียน
16
A316
Play&Leanning Maths นางสาวจิรวดี แก้วมี
35
21
ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17
A317
คณิตศาสตร์น้อย นางสาวน้ำออย วันตา
27
24
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
18
A318
การปักครอสติช นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
18
18
ห้อง 2207
19
A319
เซปักตะกร้อ(ม.3) นายพโยธร ผูลผล
12
10
สนามตะกร้อ