Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ
สมัคร
สถานที่เรียน
ดู รายชื่อ
1
A401
คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา ขุนพรหม
13
13
ตึกพราวพัสสร 6/6
2
A402
แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา สารสิทธิ์
14
14
รื่นเรงรมณ์
3
A403
All Event 60 นายสาธาร รวบรัด
29
29
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
4
A404
ติวเคมี ม.ปลาย นางสาววีรนุช มาแก้ว
13
13
ห้องเคมี 1
5
A405
วัยใสห่างไกลยาเสพติด นางสาวทิพผกา สาธรรม
13
13
ห้องยุวกาชาด
6
A406
ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
22
22
ห้องศิลปะ(กิจจา 2)
7
A407
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ นายสุริยา กะวน
13
13
ห้องฟิสิกส์2(2205)
8
A408
ชุมนุมวิถีพอเพียง นางสุมิตตา ชนะพันธุ์
15
15
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
9
A409
คอมพิวเตอร์ นางทาริกา วงค์แก้ว
14
15
ห้องคอมพิวเตอร์ 5
10
A411
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ นายชูชาติ แสงภูพาท
13
13
หน้าห้องพักครูเกษตร
11
A412
บ้านรำไทย นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
13
13
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
12
A413
ห้องสมุด นางพวงรัตน์ จิตอารี
13
13
ห้องสมุด
13
A414
ผลงานสร้างสรรค์ GSP นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
14
14
ห้อง ECC(4101)
14
A415
สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง ตาลเพชร
13
13
สวนไผ่กิมซุง
15
A416
ร้องเพลง นายยุทธนา นาอุดม
15
13
อาคารภักษา
16
A417
ละคนละคร นางสาวชาริณา ศรีเหรา
15
15
ห้อง RSC
17
A418
ปริศนาอักษรไข้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร
13
13
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2
18
A419
ตะลุยเคมี ม.6 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
13
12
ห้องเคมี 2
19
A420
ภาษาจีน นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
13
13
ห้องเกียรติยศ
20
A421
O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม
13
12
ห้อง ม.6/2
21
A422
เลี้ยงเป็ด นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
16
16
ข้างบ่อปลา
22
A423
To Be Number One นายไพรัช ปัดชาเขียว
24
24
ห้อง To Be Number One
23
A424
เรียงร้อยถ้อยวจี นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
15
15
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24
A425
กีฬามวย นายสมนึก บุญนาค
15
14
ข้างห้องพักครูพละฯ
25
A426
วารสารวิทยาศาสตร์ นางสาวศุภรา สะดา
13
13
ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ
26
A427
เที่ยวอาเซียน นางปรารถนา บุญนาค
13
13
ห้องพักครูสังคม
27
A428
แนะแนว นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง
27
27
ห้องแนะแนว
28
A429
ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล
16
16
ห้อง ม.5/6
29
A430
สภานักเรียน นางญาตา ศรีโคตร
25
25
ห้องสภานักเรียน
30
A431
ส่งเสริมสุขภาพ นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
13
13
ห้องพยาบาล
31
A432
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
60
45
สำนักงาน นศท.
32
A433
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
60
57
สำนักงาน นศท.
33
A434
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
60
57
สำนักงาน นศท.
34
A435
ค่ายวิทยาศาสตร์พิชิต O-Net(สายวิทย์ ม.5-6) นายจตุรงค์ ว่องไวพานิชย์
15
14
ห้อง Active Bord
35
A436
ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ อานพรหม
17
17
ห้อง 2203
36
A437
สนุกกับเกมส์คณิตศาสตร์ นางโชติรส เปลี่ยมไชย
15
15
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
37
A438
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
29
29
อาคารพัสตรา