Choose Skin
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
1
1
0
4
2
5
3
8
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
0
0
0
0
2
2
2
4
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
1
0
0
0
2
2
1
3
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1
3
0
3
0
5
4
8
12
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
1
1
0
0
1
2
6
8
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1
1
0
3
3
8
14
2
16
รวม
9
7
2
6
7
20
29
22
51
ร้อยละ
0.49
0.38
0.11
0.33
0.38
1.09
3.74
2.07
2.78