Choose Skin
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
8
2
1
0
0
0
6
11
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
10
1
0
0
0
0
9
15
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
6
10
2
6
2
0
0
13
26
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
4
1
0
2
0
0
2
7
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
2
0
0
2
0
0
4
4
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3
8
1
8
0
0
0
10
20
รวม
13
42
7
15
6
0
0
44
83
ร้อยละ
0.71
2.29
0.38
0.82
0.33
0.00
0.00
4.14
4.53