Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.1 (2/2561)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
MO1201
สร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก
จ-8
22 / 22
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องสมุด
2
MO1202
คัดลายมือ
จ-8
22 / 22
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรม
3
MO1203
การอ่านสะกดคำ
จ-8
22 / 17
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
4
MO1204
จัดดอกไม้ เพื่อการเรียนรู้ในวิชาชีพ
จ-8
22 / 22
นายไพรัช ปัดชาเขียว ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
5
MO1205
สำรวจโลกกว้าง
จ-8
22 / 22
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ห้องม.3/5
6
MO1206
ตามรอยประวัติศาสตร์ ม.1
จ-8
22 / 21
นายศุภชัย อานพรหม ห้องเรียน ม.1/7
7
MO1207
อ่านมากรู้มาก
จ-8
22 / 22
นางพวงรัตน์ จิตอารี ห้องสมุด
8
MO1208
เศรษฐกิจพอเพียง
จ-8
22 / 22
นายนิรุตต์ มูลสี สวนพอเพียง รร.หนองไผ่
9
MO1209
นิทานคุณธรรม
จ-8
22 / 21
นางญาตา ศรีโคตร ห้องสภา
10
MO1210
ประวัติศาสตร์ไทยน่ารู้
จ-8
22 / 21
นางมณี ด้วงนิล รื่นเริงรมย์
11
MO1211
เรียนรู้โลกกว้าง ม.1
จ-8
22 / 20
นางวนิดา สารสิทธิ์ สวนรื่นเริงรมณ์
12
MO1212
การร้องเพลง
จ-8
22 / 12
นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรีสากล
13
MO1213
คณิตคิดเป็น
จ-8
22 / 21
นางสาวจิรวดี แก้วมี ม.1/2
14
MO1214
คณิตกับชีวิตประจำวัน
จ-8
22 / 21
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ สวนฯ ห้องสมุด
15
MO1215
คณิตคิดสนุก
จ-8
22 / 22
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ม.1/9
16
MO1216
คณิตคิดเป็น
จ-8
22 / 21
นางอนัญญา จันทรัตน์ ม.1/2
17
MO1217
เกมต่อคำคมภาษาไทย
จ-8
22 / 22
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร