Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.1 (2/2560)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ
สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
MO1201
สุภาษิตคิดสนุก
จ-8
22
22
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้อง ม.1/8
2
MO1202
สุภาษิตคิดสนุก
จ-8
22
22
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้อง ม.1/8
3
MO1203
ภาษาไทยในเพลง
จ-8
24
24
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร
4
MO1204
หนังสือเล่มใหญ่
จ-8
22
22
นางสาวเจริญ ผลฉัตร ห้องม1/1
5
MO1205
อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
จ-8
22
22
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
6
MO1206
ภาษาพาสนุก
จ-8
22
22
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องแผนงาน
7
MO1207
อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
จ-8
22
21
นางอรสา เสาโกมุท ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
8
MO1208
คณิตคิดเป็น
จ-8
22
20
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
9
MO1209
Mathพาเพลิน
จ-8
22
22
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราว
10
MO1210
คณิตคิดเป็น
จ-8
22
22
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
11
MO1211
คณิตคิดสนุก
จ-8
22
22
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้อง ม.1/9
12
MO1212
การร้องเพลง
จ-8
22
21
นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรี
13
MO1213
เกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
จ-8
22
11
นางกัญญา หมื่นชนะ ห้องอาเซียน
14
MO1214
ประเทศของเรา
จ-8
22
22
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ห้องยุวกาชาด
15
MO1215
ฝึกวิชาช่างสร้างอาชีพ
จ-8
22
22
นายพโยธร ผลพูน หัตถา2
16
MO1216
เศรษฐกิจพอเพียง
จ-8
22
22
นายนิรุตต์ มูลสี ศูนย์ฯพอเพียง ร.ร.หนองไผ่
17
TH1201
นักอ่านรุ่นเยาว์
พฤ-7
22
22
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้อง ม.1/8
18
TH1202
ภูมิปัญญาไทย
พฤ-7
24
23
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร
19
TH1203
A-Math
พฤ-7
22
22
นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้อง ม.1/3
20
TH1204
เกมภาษาไทย
พฤ-7
22
22
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรม
21
TH1205
คณิตคิดเป็น
พฤ-7
22
22
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
22
TH1206
Mathพาเพลิน
พฤ-7
22
22
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราว
23
TH1207
คณิตคิดเป็น
พฤ-7
22
22
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
24
TH1208
MATH
พฤ-7
22
15
นางสาววลัยพร คำแพง โรงอาหาร
25
TH1209
เศรษฐกิจพอเพียง
พฤ-7
22
22
นายนิรุตต์ มูลสี ศูนย์ฯพอเพียง ร.ร.หนองไผ่
26
TH1210
ประเทศของเรา
พฤ-7
23
23
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ห้องยุวกาชาด
27
TH1211
ศัพท์(น่า)สน
พฤ-7
22
15
นางกัญญา หมื่นชนะ ห้องอาเซียน
28
TH1212
เกษตรบ้านเรา
พฤ-7
22
22
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.1/6
29
TH1213
Barista
พฤ-7
22
22
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
30
TH1214
เกมและนันทนาการ
พฤ-7
22
22
นางสุกัญญา ตันติวโรดม หัตถา1
31
TH1215
กิจกรรมสร้างอาชีพ
พฤ-7
22
22
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง 2/5
32
TH1216
ฝึกวิชาช่างสร้างอาชีพ
พฤ-7
22
22
นายพโยธร ผลพูน หัตถา2