Choose Skin
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน
คาบ
รับ สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
รายชื่อ
1
MO-101
ภาษาไทย รู้ไว้ใช่ว่า
จันทร์
8
21
20
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้อง ม.1/9
2
MO-102
ภาษาไทย รู้ไว้ใช่ว่า
จันทร์
8
21
18
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้อง ม.1/9
3
MO-103
เกมทักษะภาษา
จันทร์
8
21
18
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหารใหม่
4
MO-104
เกมทักษะภาษา
จันทร์
8
21
17
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย โรงอาหารใหม่
5
MO-105
อักษรปริศนา
จันทร์
8
21
17
นางสาวเจริญ ผลฉัตร ห้อง ม.1/1
6
MO-106
ทำด้วยมือเรา
จันทร์
8
25
23
นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้อง ม.1/2
7
MO-107
คณิตคิดเป็น
จันทร์
8
21
18
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
8
MO-108
คณิตคิดเป็น
จันทร์
8
21
14
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
9
MO-109
A-MATH
จันทร์
8
25
16
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้อง ม.1/7
10
MO-110
วิถีพอเพียง
จันทร์
8
21
9
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ห้องจริยธรรม
11
MO-111
เศรษฐกิจพอเพียง
จันทร์
8
21
15
นายนิรุตติ์ มูลศรี ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
12
MO-112
โลกของเรา
จันทร์
8
21
18
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ห้องยุวกาชาด
13
MO-113
กิจกรรม mind mapping
จันทร์
8
25
20
นางกัญญา หมื่นชนะ ม้าหินอ่อนหน้าตึกพราวพัสสร
14
MO-114
ดนตรีบำบัด
จันทร์
8
25
23
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย (4308)
15
MO-115
ปุ๋ยชีวภาพ
จันทร์
8
25
22
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ห้องกิจจา 1
16
MO-116
จัดสวนถาดในภาชนะ
จันทร์
8
21
17
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ
17
MO-117
เพิ่มพูนทักษะคอมพิวเตอร์
จันทร์
8
21
15
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ห้องคอมพิวเตอร์ 4208
18
MO-118
คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ
จันทร์
8
25
24
นางทาริกา วงค์แก้ว ห้องคอมพิวเตอร์ 4101
19
MO-119
คอมพิวเตอร์กับอาเซียน
จันทร์
8
21
20
นางสาวเกศราวดี เจริญสว่าง ห้องคอมพิวเตอร์ 4207
20
TH-101
เรียนรู้ภาษาไทย
พฤหัสบดี
7
22
21
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้อง ม.2/3
21
TH-102
เรียนรู้ภาษาไทย
พฤหัสบดี
7
22
21
นางอรสา เสาโกมุท ห้อง ม.2/3
22
TH-103
ถักดอยลี่
พฤหัสบดี
7
22
17
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
23
TH-104
ภาษาพาสนุก
พฤหัสบดี
7
22
15
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้อง ม.1/5
24
TH-105
คณิตคิดเป็น
พฤหัสบดี
7
22
16
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
25
TH-106
คณิตคิดเป็น
พฤหัสบดี
7
22
18
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
26
TH-107
A-MATH
พฤหัสบดี
7
30
28
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้อง ม.1/7
27
TH-108
คณิตศาสตร์พาเพลิน
พฤหัสบดี
7
22
11
นางสาวพรรณพร วงแหวน ห้อง ม.1/9
28
TH-109
Mind Mapping
พฤหัสบดี
7
25
25
นางสาววลัยพร คำแพง ซุ้มรื่นเริงรมย์
29
TH-110
อาเซียนศึกษา
พฤหัสบดี
7
22
18
นางปรารถนา บุญนาค ห้องอาเซียน ตึกพราวพัสสร
30
TH-111
ผญาอีสานน่ารู้
พฤหัสบดี
7
25
23
นายณรงค์ชัย สีสุข ห้องวินัยนักเรียน
31
TH-112
กิจกรรม mind mapping
พฤหัสบดี
7
22
8
นางกัญญา หมื่นชนะ ม้าหินอ่อนหน้าตึกพราวพัสสร
32
TH-113
เพชรบูรณ์น่ารู้
พฤหัสบดี
7
22
18
นายภัทรพล พิมพา ห้องสภานักเรียน
33
TH-114
ดนตรีบำบัด
พฤหัสบดี
7
25
25
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย (4308)
34
TH-115
ดนตรีสากล
พฤหัสบดี
7
22
13
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
35
TH-116
บ้านรำไทย
พฤหัสบดี
7
22
18
นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์ (4301)
36
TH-117
งานประดิษฐ์
พฤหัสบดี
7
22
21
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารภักษา
37
TH-118
คอมพิวเตอร์
พฤหัสบดี
7
28
28
นายนิกร หล้าน้อย ห้องคอมพิวเตอร์ 4102