Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.1 (1/2561)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
MO1101
สุภาษิตคิดสนุก
จ-8
21 / 21
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องจิตตะ
2
MO1102
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
จ-8
21 / 21
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร
3
MO1103
หนังสือเล่มใหญ่
จ-8
21 / 7
นางสาวเจริญ ผลฉัตร ห้องม1/1
4
MO1104
ภาษาพาสนุก
จ-8
21 / 21
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องแผนงาน
5
MO1105
อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
จ-8
21 / 19
นางอรสา เสาโกมุท ห้อง 1204
6
MO1106
คณิตคิดเป็น
จ-8
21 / 21
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
7
MO1107
Mathพาเพลิน
จ-8
21 / 20
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราว
8
MO1108
คณิตคิดเป็น
จ-8
21 / 21
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
9
MO1109
คณิตคิดสนุก
จ-8
21 / 22
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้อง ม.1/9
10
MO1111
ฝึกวิชาช่างสร้างอาชีพ
จ-8
21 / 21
นายพโยธร ผลพูน หัตถา
11
MO1112
นักอ่านรุ่นเยาว์
จ-8
21 / 13
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร หน้าห้องสมุด
12
MO1113
A-Math(เกมต่อสมการคณิตศาสตร์)
จ-8
21 / 21
นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้อง ม.6/7 (ห้องว่าง)
13
MO1114
Math Design
จ-8
21 / 19
นางน้ำอ้อย คุณดี โรงอาหาร
14
MO1115
นิทานคุณธรรม
จ-8
21 / 17
นางญาตา ศรีโคตร รื่นเริงรมย์
15
MO1116
อ่านเขียนเรียนรู้ทักษะภาษาไทย
จ-8
21 / 7
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้อง 1204
16
MO1117
ตามรอยวรรณคดี
จ-8
21 / 21
นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องเรียนม.2/8
17
MO1118
คณิตหรรษา
จ-8
21 / 21
นางสาววรวลัญช์ ทองโคตร โรงอาหาร
18
MO1119
สำรวจโลกกว้าง
จ-8
21 / 21
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ โรงอาหาร
19
MO1120
สำรวจโลกกว้าง
จ-8
21 / 21
นายศุภชัย อานพรหม โรงอาหาร