Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.2 (2/2561)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
TU2201
รู้รักเกษตรไทย
อ-8
22 / 21
นายชูชาติ แสงภูพาท สำนักงานห้องพักครูเกษตรใหม่
2
TU2202
เย็บ ปักด้วยมือ
อ-8
22 / 22
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
3
TU2203
กิจกรรมสร้างอาชีพ
อ-8
22 / 22
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง 2/5
4
TU2204
ฝึกวิชาช่างสร้างอาชีพ
อ-8
22 / 22
นายพโยธร ผลพูน หัตถา
5
TU2205
คณิตคิดเป็น
อ-8
22 / 20
นางอนัญญา จันทรัตน์ ม2/3
6
TU2206
เรียงร้อยถ้อยกวี
อ-8
22 / 22
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรม
7
TU2207
ภาษาไทยวันละคำ
อ-8
22 / 21
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องจิตตะ
8
TU2208
วิถีพอเพียง
อ-8
22 / 20
นายสมปอง ตาลเพชร สวนไผ่กิมซุง(ข้างสระน้ำ)
9
TU2209
เกมส์สำนวน สุภาษิตคำพังเพย พาเพลิน
อ-8
22 / 20
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องเรียนม.3/6
10
TU2210
คณิตคิดเป็น
อ-8
22 / 21
นางสาวจิรวดี แก้วมี ม.2/3
11
TU2211
บันทึกประจำวัน
อ-8
22 / 20
นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องเรียนชั้นม.3/4
12
TU2212
Easy math
อ-8
22 / 20
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องเรียน2/2
13
TU2213
การร้องเพลง
อ-8
22 / 21
นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรีสากล
14
TU2214
เรียนรู้โลกกว้าง ม.2
อ-8
22 / 21
นางวนิดา สารสิทธิ์ สวนรื่นเริงรมณ์
15
TU2215
เพชรบูรณ์บ้านเรา
อ-8
22 / 21
นางปรารถนา บุญนาค ห้อง ม.6/3
16
TU2216
เกมต่อคำคมภาษาไทย
อ-8
22 / 21
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร
17
WE2301
รู้รักเกษตรไทย
พ-7
25 / 22
นายชูชาติ แสงภูพาท สำนักงานห้องพักครูเกษตรใหม่
18
WE2302
เย็บ ปักด้วยมือ
พ-7
25 / 25
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
19
WE2303
กิจกรรมสร้างอาชีพ
พ-7
25 / 25
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง 2/5
20
WE2304
ฝึกวิชาช่างสร้างอาชีพ
พ-7
25 / 23
นายพโยธร ผลพูน หัตถา
21
WE2305
คณิตคิดเป็น
พ-7
25 / 22
นางอนัญญา จันทรัตน์ ม.2/6
22
WE2306
เวทคณิต
พ-7
25 / 23
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ม.2/4
23
WE2307
การอ่านสะกดคำ
พ-7
25 / 24
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
24
WE2308
รักษ์สิ่งแวดล้อม
พ-7
25 / 24
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร
25
WE2309
อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
พ-7
25 / 25
นางอรสา เสาโกมุท ห้องเรียน ม.2/3
26
WE2310
สร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก
พ-7
25 / 24
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องสมุด
27
WE2311
คณิตคิดเป็น
พ-7
25 / 24
นางสาวจิรวดี แก้วมี ม2/6
28
WE2312
Easy math2
พ-7
25 / 24
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องเรียน 2/2
29
WE2313
หรรษาทุ่งหนองไผ่
พ-7
25 / 25
นางกรรณิการ์ หัสนัย ห้องจริยธรรม
30
WE2314
เพชรบูรณ์บ้านเรา
พ-7
25 / 25
นางปรารถนา บุญนาค ห้อง ม.6/3