Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.3 (2/2561)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
FR3501
เกษตรไทยก้าวไกลสู่สากล
ศ-8
26 / 26
นายชูชาติ แสงภูพาท สำนักงานห้องพักครูเกษตรใหม่
2
FR3502
Barista
ศ-8
26 / 26
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
3
FR3503
กิจกรรมสร้างอาชีพ
ศ-8
26 / 25
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง 2/5
4
FR3504
การอ่านสะกดคำ
ศ-8
26 / 17
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
5
FR3505
เกมคำคม
ศ-8
26 / 26
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรม
6
FR3506
รักษ์สิ่งแวดล้อม
ศ-8
26 / 26
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร
7
FR3507
สุภาษิต สุดหรรษา
ศ-8
26 / 26
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องเรียนม.3/6
8
FR3508
บันทึกประจำวัน
ศ-8
26 / 26
นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องเรียนชั้นม.3/4
9
FR3509
ภาษาไทยใน O-NET
ศ-8
26 / 26
นางอรสา เสาโกมุท ห้องเรียน ม.2/3
10
FR3510
การจัดดอกไม้ เพื่ออาชีพ 3
ศ-8
26 / 18
นายไพรัช ปัดชาเขียว ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
11
FR3511
ภาษาไทยวันละคำ
ศ-8
26 / 26
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องสมุดภาษาไทย
12
FR3512
๙ รัชกาล
ศ-8
26 / 26
นางกัญญา หมื่นชนะ ห้องเรียน ๓/๕
13
FR3513
ตามรอยประวัติศาสตร์ ม.3
ศ-8
27 / 27
นายศุภชัย อานพรหม ห้องเรียน ม.3/3
14
TH3401
เกษตรแนวใหม่
พฤ-7
25 / 25
นายชูชาติ แสงภูพาท สำนักงานห้องพักครูเกษตรใหม่
15
TH3402
Barista
พฤ-7
25 / 23
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
16
TH3403
กิจกรรมสร้างอาชีพ
พฤ-7
25 / 16
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง 2/5
17
TH3404
ฝึกวิชาช่างสร้างอาชีพ
พฤ-7
25 / 24
นายพโยธร ผลพูน หัตถา
18
TH3405
การอ่านสะกดคำ
พฤ-7
25 / 16
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
19
TH3406
เกมคำคม
พฤ-7
25 / 23
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรม
20
TH3407
ภาษาไทยวันละคำ
พฤ-7
25 / 25
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องสมุดภาษาไทย
21
TH3408
สุภาษิตไทยใช้ให้เป็น
พฤ-7
25 / 24
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องเรียนม.3/6
22
TH3409
บันทึกประจำวัน
พฤ-7
25 / 25
นางสาวภาวิไล ไชยโย ห้องเรียนชั้นม.3/4
23
TH3410
ภาษาไทยพาเพลิน
พฤ-7
25 / 25
นางสาวนิตยา ชาตินันท์ ห้องเรียนม.3/8
24
TH3411
สำรวจโลกกว้าง
พฤ-7
25 / 25
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ห้องม.3/5
25
TH3412
เรียนรู้โลกกว้าง ม.3
พฤ-7
25 / 21
นางวนิดา สารสิทธิ์ สวนรื่นเริงรมณ์
26
TH3413
ตามรอยประวัติศาสตร์ ม.3
พฤ-7
25 / 24
นายศุภชัย อานพรหม ห้องเรียน ม.3/3
27
TH3414
เกมต่อคำคมภาษาไทย
พฤ-7
25 / 25
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร