Choose Skin
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน
คาบ
รับ สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
รายชื่อ
1
TU-201
เรียนรู้ภาษาไทย
อังคาร
8
25
25
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้อง ม.2/3
2
TU-202
เรียนรู้ภาษาไทย
อังคาร
8
25
24
นางอรสา เสาโกมุท ห้อง ม.2/3
3
TU-203
ภาษาพาเพลิน
อังคาร
8
22
21
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้อง ม.2/5
4
TU-204
คณิตคิดเป็น
อังคาร
8
19
18
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
5
TU-205
คณิตคิดเป็น
อังคาร
8
19
10
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
6
TU-206
A-MATH
อังคาร
8
19
19
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้อง ม.2/1
7
TU-207
Mind Mapping
อังคาร
8
20
20
นางสาววลัยพร คำแพง ซุ้มรื่นเริงรมย์
8
TU-208
เรียนรู้โลกกว้าง
อังคาร
8
19
8
นางวนิดา สารสิทธิ์ ซุ้มรื่นเริงรมย์
9
TU-209
เพชรบูรณ์น่ารู้
อังคาร
8
19
15
นายภัทรพล พิมพา ห้องสภานักเรียน
10
TU-210
โลกของเรา
อังคาร
8
19
19
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ห้องยุวกาชาด
11
TU-211
เกมส์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
อังคาร
8
25
23
นางกัญญา หมื่นชนะ ห้อง ม.3/6
12
TU-212
ดนตรีสากล
อังคาร
8
20
20
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
13
TU-213
บ้านรำไทย
อังคาร
8
19
12
นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์ (4301)
14
TU-214
Hand made
อังคาร
8
19
16
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องปฏิบัติการงาน
15
TU-215
เกษตรชวนรู้
อังคาร
8
19
17
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.2/7
16
TU-216
ประดิษฐ์
อังคาร
8
25
22
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา
17
TU-217
D.I.Y(DO IT YOURSELF)
อังคาร
8
19
14
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.2/4
18
TU-218
คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ
อังคาร
8
19
14
นางทาริกา วงค์แก้ว ห้องคอมพิวเตอร์ 4101
19
TU-219
คอมพิวเตอร์กับอาเซียน
อังคาร
8
25
23
นางสาวเกศราวดี เจริญสว่าง ห้องคอมพิวเตอร์ 4207
20
WE-101
ภาษาไทย รู้ไว้ใช่ว่า
พุธ
7
25
24
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้อง ม.2/9
21
WE-102
ภาษาไทย รู้ไว้ใช่ว่า
พุธ
7
20
20
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้อง ม.2/9
22
WE-103
เกมทักษะภาษา
พุธ
7
20
20
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหารใหม่
23
WE-104
เกมทักษะภาษา
พุธ
7
20
15
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย โรงอาหารใหม่
24
WE-105
ภาษาไทยน่ารู้
พุธ
7
20
14
นางสาวเจริญ ผลฉัตร ห้อง ม.2/2
25
WE-106
ทำได้ด้วยมือเรา
พุธ
7
20
18
นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้อง ม.2/4
26
WE-107
คณิตคิดเป็น
พุธ
7
22
22
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
27
WE-108
คณิตคิดเป็น
พุธ
7
20
17
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
28
WE-109
A-MATH
พุธ
7
24
22
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้อง ม.2/1
29
WE-110
คณิตศาสตร์พาเพลิน
พุธ
7
25
22
นางสาวพรรณพร วงแหวน ห้อง ม.2/2
30
WE-111
เรียนรู้โลกกว้าง
พุธ
7
20
12
นางมณี ด้วงนิล ซุ้มรื่นเริงรมย์
31
WE-112
เรียนรู้โลกกว้าง
พุธ
7
20
14
นางวนิดา สารสิทธิ์ ซุ้มรื่นเริงรมย์
32
WE-113
เกมส์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
พุธ
7
25
22
นางกัญญา หมื่นชนะ ห้อง ม.2/6
33
WE-114
พออยู่พอกิน
พุธ
7
20
17
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก ห้อง ม.2/7
34
WE-115
รอบรู้ไอที
พุธ
7
20
17
นายพงศกร พรมมาก ห้อง ม.2/3
35
WE-116
เพชรบูรณ์น่ารู้
พุธ
7
25
23
นายภัทรพล พิมพา ห้องสภานักเรียน
36
WE-117
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
พุธ
7
30
27
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ห้องคอมพิวเตอร์ 1
37
WE-118
คอมพิวเตอร์
พุธ
7
20
15
นางทาริกา วงค์แก้ว ห้องคอมพิวเตอร์ 4101