Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.2 (2/2560)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ
สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
TU2201
เกมภาษาไทย
อ-8
22
22
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ห้องกิจกรรม
2
TU2202
สุภาษิตคิดสนุก
อ-8
22
22
นางเริงฤดี โสภาไชย ม.3/7
3
TU2203
หนังสือเล่มเล็ก
อ-8
22
22
นางสาวเจริญ ผลฉัตร ห้องม.2/1
4
TU2204
คณิตคิดเป็น
อ-8
22
22
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
5
TU2205
Mathพาเพลิน
อ-8
22
22
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องเรียน ม.2/5
6
TU2206
คณิตคิดเป็น
อ-8
22
12
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
7
TU2207
MATH
อ-8
22
22
นางสาววลัยพร คำแพง โรงอาหาร
8
TU2208
ท่องเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์
อ-8
22
22
นายภัทรพล พิมพา ห้อง ม.6/1
9
TU2209
การร้องเพลง
อ-8
22
22
นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรี
10
TU2210
พออยู่พอกิน
อ-8
22
22
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก รอบสระ..ทุ่งนา
11
TU2211
ประเทศของเรา
อ-8
22
22
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ห้องยุวกาชาด
12
TU2212
รอบรู้เรื่องการเกษตร
อ-8
22
20
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.2/4
13
TU2213
เกมและนันทนาการ
อ-8
22
22
นางสุกัญญา ตันติวโรดม หัตถา1
14
TU2214
Barista
อ-8
22
12
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
15
TU2215
วาดรูป
อ-8
22
22
นายยุทธนา นาอุดม ห้องภักษา
16
TU2216
ฝึกวิชาช่างสร้างอาชีพ
อ-8
22
21
นายพโยธร ผลพูน หัตถา2
17
WE2201
อ่านทำนองเสนาะ
พ-7
22
9
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
18
WE2202
A-Math
พ-7
22
22
นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้อง ม.2/3
19
WE2203
คณิตคิดเป็น
พ-7
23
23
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
20
WE2204
คณิตคิดเป็น
พ-7
24
24
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
21
WE2205
Mathพาเพลิน
พ-7
23
23
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องเรียน ม.2/5
22
WE2206
คณิตคิดสนุก
พ-7
22
7
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้อง ม.2/2
23
WE2207
การร้องเพลง
พ-7
24
23
นายรชฏ แก้วเกิด ห้องดนตรี
24
WE2208
ประเทศของเรา
พ-7
23
23
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ห้องยุวกาชาด
25
WE2209
เพลงคุณธรรม
พ-7
22
18
นางมณี ด้วงนิล ลานธรรม
26
WE2210
เกมBingoประวัติศาตร์
พ-7
25
25
นางกัญญา หมื่นชนะ ห้องอาเซียน
27
WE2211
รอบรู้เรื่องการเกษตร
พ-7
23
23
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.2/4
28
WE2212
เกมและนันทนาการ
พ-7
22
22
นางสุกัญญา ตันติวโรดม หัตถา1
29
WE2213
พออยู่พอกิน
พ-7
22
19
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก รอบสระ..ทุ่งนา
30
WE2214
Barista
พ-7
24
24
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
31
WE2215
กิจกรรมสร้างอาชีพ
พ-7
22
22
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง 2/5
32
WE2216
อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
พ-7
22
22
นางอรสา เสาโกมุท ห้องทูบีนัมเบอร์วัน