Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.3 (1/2561)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
FR3501
เรียนรู้โลกกว้าง
ศ-8
20 / 20
นางวนิดา สารสิทธิ์ โรงอาหารใหม่
2
FR3502
เกมและนันทนาการ
ศ-8
20 / 22
นางสุกัญญา ตันติวโรดม หัตถา1
3
FR3503
ฝึกวิชาช่างสร้างอาชีพ
ศ-8
20 / 21
นายพโยธร ผลพูน หัตถา
4
FR3504
เพลงคุณธรรม
ศ-8
20 / 11
นางมณี ด้วงนิล ลานธรรม
5
FR3505
อ่านทำนองเสนาะ
ศ-8
20 / 2
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
6
FR3506
ภาษาพาสนุก
ศ-8
20 / 20
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องแผนงาน
7
FR3507
O-NET คณิตศาสตร์
ศ-8
20 / 20
นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้อง ม.3/5
8
FR3508
คณิตคิดเป็น
ศ-8
20 / 21
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
9
FR3509
คณิตคิดเป็น
ศ-8
20 / 20
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
10
FR3510
Mathพาเพลิน
ศ-8
20 / 20
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราว
11
FR3511
คณิตคิดสนุก
ศ-8
20 / 20
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้อง ม.3/9
12
FR3512
สำรวจโลกกว้าง
ศ-8
20 / 20
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ โรงอาหาร
13
FR3513
เกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ศ-8
20 / 20
นางกัญญา หมื่นชนะ ห้องม.3/6
14
FR3515
เกร็ดความรู้ด้านการเกษตร
ศ-8
20 / 20
นายชูชาติ แสงภูพาท หน้าห้องพักครูเกษตร
15
FR3516
Barista
ศ-8
20 / 19
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
16
FR3517
อ่านเขียนเรียนรู้ทักษะภาษาไทย
ศ-8
20 / 20
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้อง 1204
17
FR3518
O-NET คณิตศาสตร์
ศ-8
20 / 16
นางน้ำอ้อย คุณดี ม.3/7
18
FR3519
คณิตหรรษา
ศ-8
20 / 20
นางสาววรวลัญช์ ทองโคตร โรงอาหาร