Choose Skin
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน
คาบ
รับ สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
รายชื่อ
1
FR-301
ถักดอยลี่
ศุกร์
8
20
20
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
2
FR-302
รักษ์ภาษาไทย
ศุกร์
8
20
20
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ซุ้มรื่นเริงรมย์
3
FR-303
เรียนรู้ภาษาไทย
ศุกร์
8
20
20
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้อง ม.3/3
4
FR-304
เรียนรู้ภาษาไทย
ศุกร์
8
20
20
นางอรสา เสาโกมุท ห้อง ม.3/3
5
FR-305
เกมทักษะภาษา
ศุกร์
8
20
20
นางสายรุ้ง นิลมูล โรงอาหาร
6
FR-306
เกมทักษะภาษา
ศุกร์
8
20
20
นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย โรงอาหาร
7
FR-307
ภาษาไทยน่ารู้
ศุกร์
8
20
20
นางสาวเจริญ ผลฉัตร ห้อง ม.3/8
8
FR-308
ทำได้ด้วยมือเรา
ศุกร์
8
21
21
นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้อง ม.3/2
9
FR-309
คณิตคิดเป็น
ศุกร์
8
20
7
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
10
FR-310
คณิตคิดเป็น
ศุกร์
8
20
20
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
11
FR-311
A-MATH
ศุกร์
8
20
20
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้อง ม.3/1
12
FR-312
คณิตศาสตร์พาเพลิน
ศุกร์
8
20
20
นางสาวพรรณพร วงแหวน ห้อง ม.3/9
13
FR-313
โลกของเรา
ศุกร์
8
20
19
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ห้องยุวกาชาด
14
FR-314
เศรษฐกิจพอเพียง
ศุกร์
8
20
20
นายนิรุตติ์ มูลศรี ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
15
FR-315
รีไซด์เคิล
ศุกร์
8
24
21
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา กิจจา
16
FR-316
เลี้ยงปลาในบ่อ
ศุกร์
8
20
20
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ ห้องเกษตรกรรม
17
FR-317
เศรษฐีน้อย
ศุกร์
8
20
20
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
18
FR-318
ช่างฝีมือสร้างสรรค์
ศุกร์
8
20
20
นายพโยธร ผูลผล ห้อง ม.3/4
19
FR-319
สนทนาภาษากุ้ง
ศุกร์
8
20
20
นายสาธาร รวบรัด ห้องคอมพิวเตอร์ 3