Choose Skin

กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.3 (2/2560)

ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน-คาบ
รับ
สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
ดู
1
FR3201
อ่านทำนองเสนาะ
ศ-8
22
22
นางปรารถนา แจ่มอ่วม ห้องจิตตะ
2
FR3202
อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
ศ-8
22
22
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
3
FR3203
ภาษาพาสนุก
ศ-8
22
22
นายแดนชัย สิงห์สนิท ห้องแผนงาน
4
FR3204
O-Net Math "60
ศ-8
22
10
นายเฉลิมชัย พันแนบ ม.3/5
5
FR3205
คณิตคิดเป็น
ศ-8
22
21
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
6
FR3206
คณิตคิดเป็น
ศ-8
22
22
นางอนัญญา จันทรัตน์ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราวภัสสร
7
FR3207
คณิตonet60
ศ-8
22
22
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้องคณิต ชั้น1 ตึกพราว
8
FR3208
คณิตคิดสนุก
ศ-8
22
17
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้อง ม.3/9
9
FR3209
ศัพท์น่ารู้
ศ-8
22
22
นางญาตา ศรีโคตร รื่นเริงรมย์
10
FR3210
สำรวจโลกกว้าง
ศ-8
22
22
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ห้อง ม.3/3
11
FR3211
เพชรบูรณ์บ้านเรา
ศ-8
22
22
นางกัญญา หมื่นชนะ ห้องอาเซียน
12
FR3212
ประเทศของเรา
ศ-8
22
22
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ห้องยุวกาชาด
13
FR3213
สนุกกับการเกษตร
ศ-8
22
22
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.3/6
14
FR3214
วาดรูป
ศ-8
22
22
นายยุทธนา นาอุดม ห้องภักษา
15
FR3215
พออยู่พอกิน
ศ-8
22
22
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก รอบสระ..ทุ่งนา
16
FR3216
Barista
ศ-8
22
22
นางสาวรินญภัช มิไพทูล NP coffee
17
FR3217
กิจกรรมสร้างอาชีพ
ศ-8
22
22
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง 2/5