โรงเรียนหนองไผ่

ข้อมูลครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561/2

# รายชื่อห้องเรียน
ครูที่ปรึกษา
รูป
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นายเฉลิมชัย พันแนบ
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวจินตนา วันสาร
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวจิรวดี แก้วมี
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นายนิรุตต์ มูลสี
6 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางญาตา ศรีโคตร
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
8 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางเริงฤดี โสภาไชย
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 นางสายรุ้ง นิลมูล
11 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 นางสาววรวลัญช์ ทองโคตร
12 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 นางสาวอังศณา ราศรี
13 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์
14 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
15 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
16 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา
17 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
18 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
19 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน
20 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นางสาวศิริประภา ชูเชิด
21 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
22 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นายพโยธร ผลพูน
23 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางสาวภาวิไล ไชยโย
24 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นายรชฏ แก้วเกิด
25 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง
26 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
27 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 นางเพ็ญประภา นาราศรี
28 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 นางอรสา เสาโกมุท
29 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 นายนะรงค์ ทองน้อย
30 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 นายธีรวัฒน์ พันแสง
31 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 นายบัณฑิต พวงดอกไม้
32 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 นางกรรณิการ์ หัสนัย
33 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางอนัญญา จันทรัตน์
34 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางน้ำอ้อย คุณดี
35 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นายยุทธนา นาอุดม
36 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นายชัยชนะ  ทองมา
37 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
38 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ
39 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นายชูชาติ แสงภูพาท
40 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์
41 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 นางกัญญา หมื่นชนะ
42 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 นางสาวนิตยา ชาตินันท์
43 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 นางสายชล พลสีดา
44 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
45 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง
46 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา
47 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
48 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 นายณรงค์ชัย สีสุข
49 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวจิตรวดี ภัคดีสาร
50 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นายสาธาร รวบรัด
51 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวชาริณา ศรีเหรา
52 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นายนิกร หล้าน้อย
53 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นางโชติรส เปลี่ยมไชย
54 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นายภัทรพล พิมพา
55 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นางสาววลัยพร คำแพง
56 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นางสาวนิภาพร วันแต่ง
57 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นายศุภชัย อานพรหม
58 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 นายไพรัช ปัดชาเขียว
59 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 นายชวุฒิ มากมิ่ง
60 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 นางอรธีรา บุญช่วย
61 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสกุลยา พรมเท้า
62 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
63 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
64 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นางสุมิตตา ชนะพันธุ์
65 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
66 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นายแดนชัย สิงห์สนิท
67 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นางสาววิยดา ขุนพรหม
68 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นางมณี ด้วงนิล
69 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นายมานะ บุญเกิด
70 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
71 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวศุภรา สะดา
72 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
73 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสุกัญญา ตันติวโรดม
74 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นายนิมิตร ตันติวโรดม
75 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นายสมนึก บุญนาค
76 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางปรารถนา บุญนาค
77 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 นางสาวเจริญ ผลฉัตร
78 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นางรัชนีกร ตาลเพชร
79 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นางกุมารี ทับทิมหล้า
80 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นางทาริกา วงค์แก้ว