โรงเรียนหนองไผ่

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561

# ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จำนวนทั้งหมด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 14 31 45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 19 26 45
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 20 24 44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 21 22 43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 21 23 44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 23 22 45
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 19 24 43
8 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 21 23 44
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 20 23 43
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 12 31 43
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 18 26 44
12 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 16 26 42
13 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 21 23 44
14 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 21 22 43
15 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 19 20 39
16 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 21 20 41
17 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 21 21 42
18 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 21 19 40
19 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 16 24 40
20 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 16 26 42
21 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 19 24 43
22 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 19 22 41
23 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 16 23 39
24 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 16 22 38
25 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 19 22 41
26 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 17 22 39
27 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 18 19 37
28 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 16 29 45
29 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 10 34 44
30 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 11 34 45
31 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 12 22 34
32 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 13 22 35
33 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 13 22 35
34 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 19 19 38
35 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 9 35 44
36 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 15 30 45
37 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 17 25 42
38 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 11 18 29
39 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 13 15 28
40 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 14 14 28
41 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 13 24 37
42 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 12 27 39
43 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 14 24 38
44 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 16 21 37
45 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 18 19 37
46 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 16 19 35
จำนวนนักเรียน 1,849 คน
หมายเหตุ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561