กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
 
 
 
 
นางปรารถนา แจ่มอ่วม
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.ภาษาไทย
 
 
 
 
นางกุลปราณีต คงเกิด
 
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.ภาษาไทย
 
 
 
 
นายสมปอง ตาลเพชร
 
 
ครู คศ.3
 
 
กศ.บ. ภาษาไทย
 
 
 
 
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ.ภาษาไทย
 
 
 
 
นางอรสา เสาโกมุท
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. ภาษาไทย
 
 
 
 
นางสายรุ้ง นิลมูล
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. ภาษาไทย
 
 
 
 
นางสาวสุวรรณี ภูชัย
 
 
ครู คศ.1
 
 
ค.บ. ภาษาไทย
 
 
 
 
นายไพรัช ปัดชาเขียว
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. ภาษาไทย
 
 
 
 
นางนิตยา ชาตินันท์
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.ภาษาไทย
 
 
 
 
นายแดนชัย สิงห์สนิท
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.ภาษาไทย
 
 
 
 
นางเริงฤดี โสภาไชย
 
 
พนักงานราชการ
 
 
ค.บ. ภาษาไทย
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3