กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.2
 
 
คบ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางโชติรส เปลี่ยมไชย
 
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางสุมิตตา ชนะพันธ์
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นายนิมิตร ตันติวโรดม
 
 
ครู คศ.2
 
 
กศ.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางสาววิยดา ขุนพรหม
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.การสอนคณิตศาสตร์
 
 
 
 
นายอนุรักษ์ เพชรไทย
 
 
ครู คศ.2
 
 
กศ.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางสาววลัยพร คำแพง
 
 
ครู คศ.1
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นายเฉลิมชัย พันแนบ
 
 
ครู คศ.1
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน
 
 
ครูผู้ช่วย
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางสาวจิรวดี แก้วมี
 
 
ครู คศ.1
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางสาวน้ำอ้อย วันตา
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางอนัญญา จันทรัตน์
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางสาวอรพิน ทองโคตร
 
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นายบัณฑิต พวงดอกไม้
 
 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 
 
คบ.คณิตศาสตร์
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3