กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
นางอรวรรณ อานพรหม
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. ชีววิทยา
 
 
 
 
นางสาวศุภรา สะดา
 
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ.วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
นางโรจนา มาคาน
 
 
ครู คศ.2
 
 
กศ.บ.ชีววิทยา
 
 
 
 
นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
 
 
ครู คศ.2
 
 
ศษ.บ.เคมี
 
 
 
 
นางเพ็ญประภา นาราศรี
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. เคมี
 
 
 
 
นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ.วิทยาศาตร์
 
 
 
 
นางสาวจิตรวดี ภัคดีสาร
 
 
ครู คศ.3
 
 
วท.บ. ฟิสิกส์
 
 
 
 
นางสาววีรนุช มาแก้ว
 
 
ครู คศ.1
 
 
วท.บ.เคมี
 
 
 
 
นางสาวจินตนา วันสาร
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
นายสุริยา กะวน
 
 
ครู คศ.2
 
 
วท.บ.ฟิสิกส์
 
 
 
 
นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ.วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
นางสาวศิริประภา ชูเชิด
 
 
ครู คศ.1
 
 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
นายนะรงค์ ทองน้อย
 
 
ครู คศ.1
 
 
วท.บ.ฟิสิกส์
 
 
 
 
นางสกุลยา พรมเท้า
 
 
ครู คศ.1
 
 
วท.บ.เคมี
 
 
 
 
นางสายชล พลสีดา
 
 
ครู คศ.1
 
 
วท.บ.เคมี
 
 
 
 
นางสาวสุกัญญา คล้ายสีเงิน
 
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3