กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 
 
นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา.
 
 
 
 
นางกรรณิการ์ หัสนัย
 
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นายคำรณ สงเคราะห์ธรรม
 
 
ครู คศ.2
 
 
กศ.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นางปรารถนา บุญนาค
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นายศุภชัย อานพรหม
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นางพวงรัตน์ จิตอารี
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
 
 
 
 
นางวนิดา สารสิทธิ์
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นางมณี ด้วงนิล
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นายนิรุตย์ มูลศรี
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นางญาตา ศรีโคตร
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นายณรงค์ชัย สีสุข
 
 
ครูผู้ช่วย
 
 
ศษ.บ.สังคมศึกษา
 
 
 
 
นายรชฏ แก้วเกิด
 
 
ครู
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นายภัทรพล พิมพา
 
 
ครูผู้ช่วย
 
 
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
 
นางสาวสมหญิง พุทธศิริ
 
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 
 
 
นางกัญญา หมื่นชนะ
 
 
ครู คศ.3
 
 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ คบ.ภาษาอังกฤษ
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3