กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
 
 
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.3
 
 
ศษ.บ.เกษตรศาสตร์
 
 
 
 
นางสุกัญญา ตันติวโรดม
 
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.3
 
 
คห.บ.โภชนาการชุมชน
 
 
 
 
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ.คหกรรมศาสตร์
 
 
 
 
นายยุทธนา นาอุดม
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ.คหกรรมศาสตร์
 
 
 
 
นายชูชาติ แสงภูพาท
 
 
ครู คศ.3
 
 
ศษ.บ.เกษตรศาสตร์
 
 
 
 
นายนิกร หล้าน้อย
 
 
ครู คศ.1
 
 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
นางทาริกา วงศ์แก้ว
 
 
ครู คศ.2
 
 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
 
 
ครู คศ.2
 
 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
นายสาธาร รวบรัด
 
 
ครู คศ.1
 
 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง
 
 
ครู คศ.1
 
 
บช.บ.การบัญชี
 
 
 
 
นางสาวนุสรา มิไพทูล
 
 
ครู คศ.1
 
 
ค.บ.คหกรรมศาสตร์
 
 
 
 
นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
 
 
ครู คศ.2
 
 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
 
 
 
 
นางสาวเกศราวดี เจริญสว่าง
 
 
พนักงานราชการ
 
 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
นายพงศกร พรมมาก
 
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
วศ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
 
นายพโยธร ผลพูน
 
 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 
 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3