กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 
นางอนุรักษ์ รอดเกตุ
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.2
 
 
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นางรัชนีกร ตาลเพชร
 
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นางนิภา หินสุภาพ
 
 
ครู คศ.2
 
 
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นางสาววิรัตน์ คำเขียน
 
 
ครู คศ.2
 
 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นางชลดา ชินพัชรธรรม
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นาสาวชาริณา ศรีเหรา
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
 
 
ครู คศ.3
 
 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นางสาวนิภาพร วันแต่ง
 
 
ครู คศ.3
 
 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา
 
 
ครู คศ.1
 
 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นายชวุฒิ มากมิ่ง
 
 
ครู คศ.1
 
 
ศศ.บ.ภาษาจีน
 
 
 
 
นางอรธีรา บุญช่วย
 
 
ครูผู้ช่วย
 
 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
 
 
ครู คศ.2
 
 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ   หน่วยงานการศึกษา
+ ข้อมูลจำนวนนักเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.4-6 + กระทรวงศึกษาธิการ
+ ข้อมูลจำนวนบุคลากร + รายชื่อชุมนุม ม.1 + สพฐ.
+ ข้อมูลครูที่ปรึกษา + รายชื่อชุมนุม ม.2 + สพม.40 เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลตารางเรียน + รายชื่อชุมนุม ม.3 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
+ สรุปนักเรียนไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธง + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.1 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
+ ข้อมูลนักเรียนมาไม่ทันเข้าแถว + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.2 + สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  + รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน ม.3