โรงเรียนหนองไผ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางปรารถนา แจ่มอ่วม

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางนิตยา ชาตินันท์

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายสมปอง ตาลเพชร

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวกมลวรรณ อิงขนร

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางอรสา เสาโกมุท

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางเริงฤดี โสภาไชย

  ตำแหน่ง : ครู(พนักงานราชการ)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสายรุ้ง นิลมูล

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวสุวรรณี ภูชัย

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายไพรัช ปัดชาเขียว

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นายแดนชัย สิงห์สนิท

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางเจริญ ผลฉัตร

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวภาวิไล ไชยโย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ