โรงเรียนหนองไผ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ
  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางโชติรส เปลี่ยมไชย

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสุมิตตา ชนะพันธ์

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายนิมิตร ตันติวโรดม

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางสาววิยดา ขุนพรหม

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายอนุรักษ์ เพชรไทย

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นายเฉลิมชัย พันแนบ

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสาวจิรวดี แก้วมี

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางอนัญญา จันทรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายบัณฑิต พวงดอกไม้

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางสาวน้ำอ้อย วันตา

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางสาววรวลัญช์ ทองโคตร

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ