โรงเรียนหนองไผ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางอรวรรณ อานพรหม

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางสาวศุภรา สะดา

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางโรจณา มาคาน

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางเพ็ญประภา นาราศรี

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวจิตรวดี ภัคดีสาร

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาววีรนุช มาแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางสาวจินตนา วันสาร

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวศิริประภา ชูเชิด

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายนะรงค์ ทองน้อย

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสกุลยา พรมเท้า

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสายชล พลสีดา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ