โรงเรียนหนองไผ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางกรรณิการ์ หัสนัย

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางปรารถนา บุญนาค

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายศุภชัย อานพรหม

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางพวงรัตน์ จิตอารี

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางวนิดา สารสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางมณี ด้วงนิล

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นายนิรุตต์ มูลสี

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางญาตา ศรีโคตร

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายณรงค์ชัย สีสุข

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายรชฏ แก้วเกิด

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นายภัทรพล พิมพา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางกัญญา หมื่นชนะ

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ