โรงเรียนหนองไผ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางสุกัญญา ตันติวโรดม

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางจันทร์ประภา ทองริ้ว

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายชูชาติ แสงภูพาท

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายยุทธนา นาอุดม

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นายนิกร หล้าน้อย

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางทาริกา วงศ์แก้ว

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นายสาธาร รวบรัด

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางสาวรินญภัช มิไพทูล

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นายณัฐวุฒิ ชัยนอก

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายพโยธร ผลพูน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสาวอังศณา  ราศรี

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายอานนท์  จันทะดวง

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายชัยชนะ ทองมา

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ