โรงเรียนหนองไผ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • หัวหน้ากลุ่มสาระ
  นางสาววิรัตน์ คำเขียน

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางรัชนีกร ตาลเพชร

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวชาริณา ศรีเหรา

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

 • นางสาวนิภาพร วันแต่ง

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางอรธีรา บุญช่วย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นายชวุฒิ มากมิ่ง

  ตำแหน่ง : ครู

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • ครูต่างชาติ1

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • ครูต่างชาติ2

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • ครูต่างชาติ3

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • ครูภาษาจีน1

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • ครูภาษาจีน2

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

 • ครูภาษาจีน2

  ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)

  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ