รหัส 108
ชื่อ-สกุล นางอรสา เสาโกมุท
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ ภาษาไทย