รหัส 218
ชื่อ-สกุล นางสาวจิรวดี แก้วมี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ค.บ.คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์