รหัส 311
ชื่อ-สกุล นางสาวศุภรา สะดา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์