รหัส 312
ชื่อ-สกุล นางสาวจินตนา วันสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์