รหัส 506
ชื่อ-สกุล นางสาวทิพผกา สาธรรม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา