รหัส 726
ชื่อ-สกุล นายพงศกร พรมมาก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี