รหัส 710
ชื่อ-สกุล นายชูชาติ แสงภูพาท
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี