รหัส 711
ชื่อ-สกุล นายนิกร หล้าน้อย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี