รหัส 712
ชื่อ-สกุล นางทาริกา วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. บริหารการศึกษา
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี