รหัส 714
ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี