รหัส 718
ชื่อ-สกุล นายสาธาร รวบรัด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี