รหัส 725
ชื่อ-สกุล นางสาวเกศราวดี เจริญสว่าง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี