รหัส 801
ชื่อ-สกุล นางนิภา หินสุภาพ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ