รหัส 804
ชื่อ-สกุล นางสาววิรัตน์ คำเขียน
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุค
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ