รหัส 806
ชื่อ-สกุล นาสาวชาริณา ศรีเหรา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ