รหัส 807
ชื่อ-สกุล นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ