รหัส 808
ชื่อ-สกุล นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ